Green Certificate – Latvia

green-certificate-latvia

The "Green Certificate" is an environmental quality eco-label for tourism establishments, who protect nature and landscape, use water and energy resources rationally, practice environment friendly waste collection and management, offer environment friendly tourist activities, healthy, locally produced food and thorough information on local nature attractions, historical and cultural heritage sites.


"Zaļais sertifikāts" ir vides kvalitātes zīme tūrisma mītnēm, kurās tiek saudzēta vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana, tūristiem piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes, veselīga vietējā ražojuma pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem.

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/green-certificate-latvia